Tokyo, oktober 1978

Otani Gardens

New Otani Hotel Garden - Tokyo


Otani Gardens

Otani Garden


Otani Gardens

Otani Garden


Otani Gardens

Otani Garden


Otani Gardens

Otani Garden


Otani Gardens

Otani Garden


Otani Gardens

Otani Garden


Otani view

Udsigt over Tokyo fra New Otani Hotel


Otani view

Udsigt over Tokyo fra New Otani Hotel


Shopping

Shopping in Tokyo