Shizuoka

Shizuoka street view

Shizuoka - gadeudsigt


Shizuoka street view

Shizuoka - gadeudsigt


Shizuoka street view

Shizuoka - gadeudsigt


Shizuoka house

"Parcelhus" i Shizuoka


Shizuoka house

"Parcelhus" i Shizuoka